FAQ

1.Jaki ma sens budowa Wielkopolskiej Sieci dla mieszkańców Wielkopolski?

Projekt ma strategiczne znaczenie dla budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Wielkopolski, pozwoli na zwiększenie konkurencyjności regionu, zmniejszy „drenaż mózgów”, czyli zjawisko emigracji zarobkowej najbardziej wykształconych młodych ludzi oraz pozwoli na budowę gospodarki opartej na wiedzy.

Głównym założeniem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców w obszarach, w których albo nie ma dostępu do sieci, albo nie ma możliwości wyboru odpowiedniej oferty ( nie ma odpowiedniej konkurencji). Będzie to możliwe dzięki wybudowaniu nowoczesnej, opartej w całości na technologii światłowodowej, sieci do przesyłania danych. Przedsięwzięcia telekomunikacyjnego o tak wielkiej skali jeszcze w Wielkopolsce nie było – powstanie 4,5 tysiąca kilometrów sieci z 576 węzłami dostępowymi znajdującymi się w każdej gminie w Wielkopolsce.

 

2.Model zarządzania wielkopolską siecią szerokopasmową

Model zarządzania siecią realizowany w Wielkopolsce, to przede wszystkim model niezwykle atrakcyjny dla samorządu województwa. Przede wszystkim samorząd nie musiał wnosić wkładu własnego do projektu – to zrobili partnerzy prywatni przeznaczając na ten cel 60 milionów złotych. Województwo zdecydowało się na wydzielenie projektu ze struktur organizacyjnych urzędu – projekt realizuje spółka celowa. Do tego władze województwa nie muszą martwić się o środki na utrzymanie sieci – te koszty pokrywać będzie Operator Infrastruktury.

diagram

 

 

3. Co to jest notyfikacja i jakie kluczowe zapisy zawiera

 

Notyfikacja to dokument, który ostatecznie stwierdza, że zaproponowany sposób realizacji projektu jest zgodny z prawem, wytycznymi i dyrektywami UE. Dokument taki wydaje Komisja Europejska. Kluczowe elementy notyfikacji WSS to:

- zgoda na zaproponowany sposób finansowania

- określenie zasięgu pomocy publicznej – operatorzy telekomunikacyjni nie będą mogli podłączać się do sieci WSS i świadczyć usług w miejscowościach, na terenie których występuje wystarczająca konkurencja

- konieczność utrzymywania większości akcyjnej po stronie Urzędu Marszałkowskiego do czasu wyłonienia Operatora Infrastruktury,

- zakaz świadczenia przez OI usług dla klientów końcowych/detalicznych – (wyjątek stanowią JST)

- konieczność pokrycia kosztów działalności WSS S.A. oraz kosztów związanych z utrzymaniem sieci WSS przez Operatora Infrastruktury

- zasady zwrotu nadwyżki za świadczone usługi,

- zasady ustalania cen hurtowych przez OI (ceny określone bądź zatwierdzane przez Urząd Kontroli Elektronicznej)

 

4.Jak zapewniana jest transparentność Projektu?

Wszystkie informacje dotyczące Projektu pn. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej dostępne są na stronach internetowych spółki www.szerokopasmowawielkopolska.pl oraz na stronach BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego http://www.bip.umww.pl/portal?id=1359380 co najmniej od momentu ogłoszenia konsultacji społecznych projektu we wrześniu 2011 roku.

Po to, by nie dopuścić do jakiegokolwiek przepływu informacji, który mógłby doprowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej któremukolwiek z udziałowców, w spółce wprowadzono, stosowane w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych z dużym powodzeniem, zasady określone w dokumencie „chińskie mury”.

Poza tym, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom operatorów lokalnych Spółka WSS zorganizowała na przełomie 2012/2013 cykl spotkań wyjaśniających cele i model realizowanego projektu. Mając na uwadze zachowanie konkurencyjności i transparentności projektu, oraz chcąc jak najbardziej zachęcić operatorów do współpracy ze Spółką, WSS zwrócił się w listopadzie br. do operatorów z prośbą o zgłaszanie propozycji punktów styku z siecią WSS ( lokalizacje studni kablowych) tych ISP, którzy są zainteresowani dzierżawą infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Projekt budowy WSS wszedł w fazę realizacji, liczymy że zgłaszanie przez operatorów korzystnych miejsc przyłączy posłuży efektywniejszemu wykorzystaniu infrastruktury WSS i pomoże w budowie odcinków tzw. "ostatniej mili".

 

5. Czy to prawda, że INEA SA sprzedaje lub dzierżawi WSS infrastrukturę wybudowaną za środków unijnych?

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej jak również innych przepisów nie można dwa razy finansować tych samych inwestycji ze środków publicznych. WSS S.A. nie może więc dzierżawić jak i kupić takiej infrastruktury. Nie dotyczy to zresztą tylko INEA. Żaden z podmiotów, które złożyły ofertę użycia swojej infrastruktury  nie może tego zrobić z infrastrukturą wybudowaną z dofinansowaniem. Tak więc WSS nie może kupić ani  wydzierżawić takiej infrastruktury.

 

6. Kto brał udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na świadczenie usług (Operator Infrastruktury)?

W postępowaniu o udzielenie koncesji mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane spółki. Wpłynęły 4 wnioski :

- KT Corporation z Korei,

- HFC Operator sp. z o.o.( lider konsorcjum) Telekomunikacja Wielkopolska sp. z o.o. ( partner konsorcjum) z Poznania,

- Hyperion S.A. z Warszawy oraz MNI Telecom S.A. z Radomia,

- Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. z Warszawy.

 

Operatorem infrastruktury będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, zobowiązany do przygotowania Sieci WSS do świadczenia usług, jej utrzymania, nadzoru, zarządzania i eksploatacji, w szczególności do zapewniania efektywnego dostępu hurtowego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, oraz do ponoszenia wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym poprzez dokonywanie niezbędnych nakładów w zakresie, w jakim będą potrzebne do realizacji przedsięwzięcia. Zawarcie umowy stanowi udzielenie pomocy publicznej Operatorowi Infrastruktury. Decyzja Komisji Europejskiej określa warunki na jakich dopuszczalne jest udzielenie Operatorowi Infrastruktury takiej pomocy. Operator Infrastruktury zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w decyzji w sprawie pomocy publicznej, w szczególności w zakresie zapewniania dostępu hurtowego, sposobu określania opłat hurtowych oraz przestrzegania zasad warunkowego dostępu do węzłów Sieci WSS. W związku z realizacją przedsięwzięcia Operator Infrastruktury nie może świadczyć usług detalicznych. Ponadto, umowa szczegółowo określi mechanizm monitorowania oraz odzyskiwania środków w celu uniknięcia nadpłaty pomocy publicznej. Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego czynszu gwarantowanego, niezależnego od osiąganych pożytków (przychodu) z przedmiotu koncesji (świadczenia usług).

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego INEA S.A. Asta-net
Realizacja: Progress-it
Polityka cookies
Copyright Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
© 2014 - All rights reserved