Partnerstwo Publiczno Prywatne

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa to jeden z projektów realizowanych w partnerstwie publiczno – prywatnym. Zarząd Województwa Wielkopolskiego planując budowę sieci i pozyskanie na ten cel dofinansowania z Unii Europejskiej zdawał sobie sprawę, że nie posiada środków mających zabezpieczyć wkład własny. Stąd decyzja o zaproszeniu do współpracy inwestorów prywatnych.

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu wWytycznych Komisji Europejskiej z 2003 r. dotyczących PPP (Komisja Europejska, Bruksela 2003, (EC (2003)) zdefiniowano jako  partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka     w ramach ppp osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury             i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania. Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wymienić należy:


a) współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym;
b) umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego);
c) charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną;
d) optymalny podział zadań;
e) podział ryzyk;
f) obustronną korzyść

 

 

 

źródło Instytut PPP

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego INEA S.A. Asta-net
Realizacja: Progress-it
Polityka cookies
Copyright Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
© 2014 - All rights reserved